Opstillingsregler

Pladserne i Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse

I Dansk Magisterforening består hovedbestyrelsen af foreningens formand samt 22 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen.
DM Studerende har fast tre pladser i hovedbestyrelsen, og DM Leder har fast én plads. De resterende 18 pladser fordeles mellem DM Viden, DM Offentlig og DM Privat efter disse sektorers indbyrdes størrelse. Ved dette valg skal der i hver af disse tre sektorer vælges seks medlemmer af hovedbestyrelsen.

Hvem kan stille op?

Ethvert medlem af en af ovennævnte fem sektorer kan stille op til hovedbestyrelsesvalget i sin sektor. Man kan oprette sin egen liste til valget, eller man kan vælge at melde sig som kandidat på en allerede eksisterende liste. På eksisterende lister bestemmer listeføreren (den der har oprettet listen) dog, om han/hun vil optage eller afvise en given kandidat på listen.
Listeføreren bestemmer, om listens opstillingsform er sideordnet eller prioriteret. Er der tale om en prioriteret liste, afgør listeføreren kandidaternes rækkefølge.

Krav om stillere

Lister til et hovedbestyrelsesvalg skal have mindst 15 og højst 30 stillere for at være valgbare. Stillere skal være medlem af den sektor, som hovedbestyrelsesvalget afholdes i, og stillere må ikke selv være kandidat på listen. Man kan kun være stiller for én liste til et givent valg.
Listeføreren eller dennes suppleant kan via opstillingssitet invitere stillere. Stilleren får derefter tilsendt en mail, hvor vedkommende skal bekræfte, at han/hun vil være stiller for den pågældende liste.
Det påhviler listeføreren at drage omsorg for, at der ved opstillingsperiodens udløb (14. september 2018 ved midnat) er det fornødne antal stillere på den pågældende liste. En stiller er først officielt stiller, når vedkommende har bekræftet, at han/hun vil være stiller.