Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 56
Arbejdssted / Workplace DTU Business
Uddannelse / Education Civilingeniør, HD-O, Master in Leadership & Innovation
Retning / Field Uden for kategori
Hvem er jeg?

Jeg har i hele min karriere arbejdet i krydsfeltet mellem ledelse, teknologi og forretning i forskellige roller som personaleleder, projektleder og management konsulent. Uagtet den formelle rolle er ledelse et spørgsmål om evnen til at kunne skabe følgeskab. 

www.linkedin.com/in/jensnedergaard/ 

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har haft stor fornøjelse af mit IDA medlemsskab gennem mange år og vil derfor gerne give noget den anden vej, f.eks. bidrage til at IDA sætter dagsorden for fremtidens ledelse. I de senere år har jeg været aktiv i IDA's fagtekniske netværk og er pt. bestyrelsesmedlem i IDA Lederforum Hovedstaden samt revisor i IDA Lederforum hhv. IDA Global Development. 

Hvorfor skal man stemme på mig?

I skal vælge mig, fordi jeg brænder for nedenstående dagsordener:

• Projektsamfundet er over os og kræver ny måder at tænke ledelse og ansættelsesforhold på. IDA skal gå forrest i at skabe klare rammer og vilkår for det stærkt stigende antal projektansættelser – set fra både et arbejdsgiver og arbejdstager perspektiv.

• Nye teknologier som f.eks. Kunstig Intelligens og DNA Redigering stiller spørgsmålet ”Selv om vi kan – skal vi?”. IDA skal klæde sine medlemmer og samfundet på til at håndtere nye etiske dilemmaer grundet teknologiudviklingen.

• FN’s verdensmål har sat en retning for virksomheder og organisationer frem mod 2030. Som ledere har vi et fælles ansvar for at omsætte målene til bæredygtig praksis og forretning - lokal såvel som globalt. IDA skal understøtte denne ledelsesopgave gennem politikker, efteruddannelse, projekter osv.

• For at matche fremtidens arbejdsmarked er livslang læring et rammevilkår for alle faggrupper – ikke kun for (u)faglærte, men også for ingeniører. Midler til efteruddannelse for akademikere skal i langt højere grad indgå i arbejdsmarkedsforhandlingerne og i de private fondes formål. IDA skal derfor markere en tydeligere politik på området.

Who am I?

Throughout my career, I have worked in the intersection of leadership, technology and business in different roles such as staff manager, project manager and management consultant. Regardless of the formal role, leadership is a question of the ability to create followship. 

www.linkedin.com/in/jensnedergaard/

Why am I a candidate?

  • I have had a lot of value of my IDA membership for many years and therefore I would like to give something the other way, e.g. help IDA to develop the agenda of future leadership. In recent years, I have been active in IDA's professional network and I am currently board member of IDA Leaderforum Copenhagen and accountant in IDA Leaderforum & IDA Global Development respectively.

Why should you vote for me?

Vote for me because I'm dedicated for the following agendas:

  • The project society is a reality and it requires new ways of thinking about leadership and employment. IDA must be at the forefront of creating clear frameworks and conditions for the massive rising number of project appointments - seen from both an employer and a employee perspective.
  • New technologies such as Artificial Intelligence and DNA Editing provokes the question "Even if we can - should we?". IDA should dress its members and society to deal with new ethical dilemmas due to technology development.
  • The UN's Sustainable Development Goals have set a direction for companies and organizations towards 2030. As leaders, we have a shared responsibility for translating the goals into sustainable practices and businesses - locally as well as globally. IDA should support this task through policies, training, projects, etc.
  • In order to match the future labor market, lifelong learning is a condition for all professional groups - not only for (un)skilled workers, but also for engineers. Funding of continuing education for academics must be contained in the labor market negotiations and in the purpose of the private funds. IDA must therefore mark a clearer policy in this area.