Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 53
Arbejdssted / Workplace Dagrofa ApS
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Akademiingeniør, Kemi
Hvem er jeg?

Handlekraftig og løsningsorienteret facilitator. 

I mit daglige virke er jeg koncernkvalitetschef for Dagrofa og arbejder strategisk med kvalitetsstyringen af koncernens aktiviteter indenfor import, engros- og detailsalg, eksport, foodservice, fødevareproduktion og private label tilvirkning. 

Jeg har mange års erfaring fra fødevareområdet, og jeg ser en ære i at være bindeled mellem de mange dygtige eksperter i mit netværk og fødevareerhvervet.

Jeg har været aktiv i IDA’s fagtekniske område i mere end 12 år og har været formand for IDA Levnedsmiddelselskabet i perioden 2012-2018 og har derigennem faciliteret vidensdeling og netværksaktiviteter.

Jeg bistår også konference- og kursusudbydere i at sammensætte programmer og finde spændende indlægsholdere og debattører, for kun gennem vedholdende læring kan vi skabe grundlag for vækst og innovation.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op som kandidat, fordi jeg mener at IDA har uudnyttet potentiale til at bistå medlemmerne med deres faglige og personlige udvikling helt fra sudietiden og gennem hele karrieren - og fordi jeg mener, at IDA bør fremme medlemmernes mulighed for indflydelse på samfundet.
Hvorfor skal man stemme på mig?
I skal stemme på mig, fordi jeg vil arbejde for en større synlighed af IDA-medlemmernes kompetencer. Jeg vil arbejde for at gøre IDA-medlemmer toneangivende i den offentlige debat og for at tiltrække nye studerende til faget.

Vi skal sammen skabe større stolthed, synlighed og anerkendelse af medlemmernes store faglighed og vores medvirken til at positionere Danmark som innovativt og fremsynet.

Jeg vil arbejde for, at IDA til stadighed bistår medlemmerne med både faglig udvikling, netværksaktiviteter, ledelsesmæssig udvikling og etableringen af ansættelsesmæssige vilkår og rammer, der skaber trivsel og arbejdsglæde.
Who am I?

Energetic and strategic facilitator.

I am Group Quality Manager for Dagrofa, and work strategically with the quality management of the Group's activities within import, wholesale and retail, export, foodservice, food production and private label manufacturing.

I have vast experience in the food sector and I am honored to work as a link between the many skilled experts in my network and the food sector.

I have been active in IDA's technical societies for more than 12 years and have been Chairman of board in  IDA Danish Society of Food Science and Technology (Levnedsmiddelselskabet) during the period 2012-2018 and thus facilitated knowledge sharing and networking activities for more than 2500 members.

I also assist conference and course providers in putting together programs and finding interesting speakers and debaters, because through continuous learning we can provide a basis for growth and innovation.

Why am I a candidate?
I have announced my candidacy because I believe that IDA has untapped potential to assist the members with their professional and personal development from graduation and throughout their career - and because I believe that IDA should promote members' ability to influence society
Why should you vote for me?
If you support my candidacy by voting for me, I will work for greater visibility of IDA and members' competencies. I will fight to make IDA members influential in the public debate and work to attract new students.

Together, we will create greater pride, visibility and recognition of the members' great professionalism and our contribution to positioning Denmark as innovative and foresighted nation.

I will work for IDA to continuously assist the members with both professional development, networking, management development and the creation of employment terms and frameworks that create well-being and job satisfaction.