Trine Hagerup

Liste Yngrelisten
Alder / Age 30
Arbejdssted / Workplace DTU - Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling, Stakeholder Management
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Bioteknologi
Hvem er jeg?

I foråret 2018 dimitterede jeg som Civilingeniør i Bioteknologi fra DTU. Jeg har derefter været gennem først virksomhedspraktik og senere job med løntilskud hvilket førte til min nuværende stilling som projektkoordinator på DTU. 

Jeg finder stor tilfredshed i at arbejde tværfagligt og tilføre min arbejdsplads de værdier jeg som logisk tænkende og løsningsorienteret ingeniør kan byde ind med. Det blev klart for mig gennem min ledighedsperiode, at jeg særligt får dette tilfredsstillet ved at have et atypisk ingeniørjob. En stor del af DTUs ansatte er ingeniører, dog er jeg den eneste i min afdeling. I min nuværende stilling arbejder jeg primært med et tværfagligt projekt der har til formål at højne den danske naturvidenskabelige dannelse, især med børn og unge som målgruppe. Dette projekt kan forhåbentlig medvirke til at fremtidens unge i højere grad vælger de naturvidenskabelige uddannelser.

Jeg har gennem det meste af mit liv været frivillig i forskellige organisationer. Jeg startede som gymnastiktræner og senere bestyrelsesmedlem i gymnastikforeninger. Da jeg startede som studerende på DTU, ændrede mit fokus sig til det mere studenterpolitiske arbejde. Jeg har gennem mine studieår været aktiv i alt fra akademisk råd, studenterforeningens bestyrelse (Polyteknisk Forening – PF), studienævn til studiestart. Jeg brænder for at gøre noget godt for mine omgivelser og medvirke til positive forandringer. Det føles derfor naturligt for mig nu at kaste mit engagement og arbejdsglæde ind i IDA, og dermed deltage i arbejdet med at skabe en endnu bedre fagforening for alle IDAs medlemmer. Derfor stiller jeg op for Yngrelisten, da jeg mener at listens mærkesager stemmer overens med mine ønsker for et fremtidigt IDA.
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op fordi jeg mener det er vigtigt at engagere sig og medvirke til positive forandringer i sin omverden. 

Jeg ønsker at være med til at gøre IDA til den bedst mulige fagforening for ALLE dens medlemmer, både på tværs af uddannelser og landegrænser, samt gennem rejsen fra studerende over dimittend, til fastansat og alle stadier derimellem. Hvis IDA skal være den bedst mulige fagforening for alle dens medlemmer, mener jeg at medlemsmangfoldigheden skal afspejles i alt fra udvalg til arrangementer, dette vil jeg gennem Yngrelisten arbejde for. Jeg finder det især vigtigt at de forskellige arbejdsmæssige overgange, som IDAs medlemmer oplever, bliver understøttet fra IDA. Særligt som nyuddannet er der brug for sparring og kompetenceafklaring. Dette havde jeg selv brug for, da jeg som dimittend ikke var sikker på om jeg ønskede at gå den klassiske ingeniørvej på arbejdsmarkedet.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Man skal stemme på mig hvis man:

  • ønsker et IDA der favner og støtter op om ALLE sine medlemmer
  • kan afspejle sig selv i Yngrelistens mærkesager
  • ønsker en engageret og arbejdsom repræsentant i IDA
  • vil sikre at IDA forsat udvikler sig og forbliver relevant for medlemmerne.

Who am I?

I graduated as MSc in Biotechnology from DTU in Spring 2018. Since then, I have been through an internship and later a wage subsidy which led to my current position as project coordinator at DTU.

I find gratification in working interdisciplinary and by bringing my logical and solution-oriented sense to my workplace. It became clear to me during my period of unemployment that I especially achieve this gratification by having an atypical engineering job. A large number of DTUs employees are engineers, however, I am the only one in my department. In my current position, I primarily work with an interdisciplinary project aimed at raising the Danish scientific culture, especially with children and young people as target group. Hopefully, this project can contribute to more young people choosing scientific educations in the future.

Most of my life I have been volunteering in different organizations. I started out as a gymnastics coach and later as a board member in gymnastics associations. When I started studying at DTU, my focus changed to work in student politics. Throughout my years of study I have been active in everything from academic council, student union board (Polytechnical Association - PF), study board to study start. I am passionate about doing something good for my surroundings and helping to make positive changes. It therefore feels natural now to throw my commitment and job satisfaction into IDA, and thus participate in the work of creating an even better union for all IDA members. Therefore, I run for Yngrelisten, as I believe that the key issues are consistent with my wishes for a future IDA.

Why am I a candidate?

I am a candidate because I think it is important to get involved and contribute to positive changes in our surroundings.

I want to help make IDA the best possible union for ALL its members, both across education and national borders, through the journey from student to graduate, to employment and all stages in between. If IDA is to be the best possible union for all its members, I believe that the diversity of its members must be reflected in everything from committee to events, this I will work for through Yngrelisten. I find it particularly important that the various work transitions that IDA's members experience are supported by IDA. Especially as a graduate, there is a need for sparring and clarification of skills. As a graduate I needed this myself because I was not sure if I wanted to go to the classic engineering path in the labor market.

Why should you vote for me?

You should vote for me if you:

  • want IDA to embrace and support ALL of its members
  • can reflect yourself in the key issues of Yngrelisten
  • want a committed and active representative in IDA
  • want to ensure that IDA continues to develop and remain relevant to its members.