Dino Ibrisimovic

Liste Yngrelisten
Alder / Age 28
Uddannelse / Education M.Sc.Eng.
Retning / Field Advanced and Applied Chemistry
Hvem er jeg?
Uddannet kemi-ingeniør fra 2018 og aktiv i IDA Young Professionals siden 2016. Senest som tovholder og koordinator for Young Engineers Solutions-konferencen i 2018, har jeg de sidste par år været med til at skabe platforme til personlig udvikling for IDAs yngre medlemmer.

Jeg støtter samarbejde på tværs af grænser mod fælles mål, og som repræsentant for IDA i European Young Engineers, bidrager jeg til, at IDA har en international stemme og aktivt deltager i dette netværk.

Foreningsarbejde interesserer mig, og fra 2015-2017 sad jeg som formand i Bosnisk Ungdoms Forbund i København. Her var jeg bl.a. med til at etablere et professionelt netværk til vidensdeling blandt unge og studerende med rødder i Bosnien og Hercegovina.
Hvorfor stiller jeg op?

Yngrelisten har sat et stort aftryk på foryngelsen og mangfoldigheden i IDA, og denne fortsatte udvikling vil jeg gerne være med til at bakke op omkring. Jeg er drevet af mere og bedre fokus på IDAs ildsjæle og unge, og med en politisk indsats giver det mulighed for at understrege vigtigheden af denne mission på vores forenings dagsorden.

Hvorfor skal man stemme på mig?

  • Jeg mener, at IDA rummer et kæmpe ubenyttet potentiale til at støtte medlemmer, som bevæger sig ind på arbejdsmarkedet.

Ved at sætte mere fokus på kompetenceløft og adgang til karriereudvikling for alle IDAs medlemmer, kan vi på den måde bidrage til, at dimittendledigheden for ingeniører og scient'er bliver sænket.

  • Jeg mener, at alle medlemsgrupper i IDA skal være tilsvarende repræsenteret i den politiske ledelse, således at forskellige interesser kan varetages bedst muligt.

F.eks. er ældre medlemmer i foreningen overrepræsenteret på mandater, og så bliver de yngre medlemmers stemme svagere. Jeg vil være med til at gøre det mere interessant for unge medlemmer at være aktive i IDA, sådan at IDA kan vokse som et ungt, moderne og mangfoldigt fællesskab.
Who am I?
Engineer in Chemistry from 2018 and active in IDA Young Professionals since 2016. Recently as project manager and coordinator of the Young Engineers Solutions conference in 2018, I have the last couple of years been actively creating platforms for personal development for IDA's younger members.

I am a supporter of working together across borders on achieving shared goals and as an IDA representative in the European Young Engineers community I am contributing to IDA's international voice and making sure our society actively participates in the network.

I find association work interesting, and from 2015-2017 I was the chair of the Bosnian Youth Association in Copenhagen, where I was part of establishing a professional knowledge sharing network for youth and students with roots in Bosnia and Hercegovina.
Why am I a candidate?
Yngrelisten has made a massive contribution to the rejuvenation and diversification of IDA and I want to support this development. I am driven by more and better focus on the volunteers, the active and the young members of IDA, and through a political effort, I am going to underline the importance of having this mission on the agenda of our society.
Why should you vote for me?
  • I believe IDA holds a great untapped potential for supporting members who are moving into the job market.

By putting more attention on competency development and access to career consulting for all IDA members, we will contribute to lowering the unemployment rates for engineering and cand.scient. graduates.


  • I believe every group in IDA should be equally represented in political leadership, to ensure that different interests can be taken care of in the best possible way.

E.g. elder members in the society are over represented in terms of mandates and this means the voice of the younger members becomes weaker. I want to make it interesting for young members to be active in IDA, so that our society can grow as a young, contemporary and diversified community.