Normal fixed normal fixed ny pi

Stillere

Ingen stillere

IDA Sjælland

Private Ingeniører_pi

Listefører Cay Holst
Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
Eksterne henvisninger
Budskab

IDA-medlemmer i det private skal have mere indflydelse og bedre service. Der skal være flere arrangementer uden for arbejdstid. Det vil styrke IDA internt og give foreningen bedre gennemslagskraft.

Message

IDA members in the private sector should have more influence and enjoy better service. There should be more events outside working hours. This will strengthen IDA internally and make the union more powerful.

Program

Mere magt til ingeniører i det private erhvervsliv

De private ingeniører skal have langt mere indflydelse og bedre service. Det vil give et mere slagkraftigt IDA, lyder det fra Private Ingeniører - PI.

Listen Private Ingeniører – PI mener, at de offentligt ansatte ingeniører har for stor indflydelse i IDA. Idet 60-80 pct. af IDAs medlemmer er ansat i det private erhvervsliv, bør en tilsvarende procentdel af medlemmerne i IDAs udvalg og hovedbestyrelse komme fra det private. Listen ønsker desuden, at IDA fokuserer sit fagforenings- og netværksarbejde mod privatansatte og deres hverdag.

Mærkesager

-Ingeniører i det private erhvervsliv skal have mere indflydelse, da de udgør en stor majoritet i IDA.

-Færre møder i arbejdstiden, så ingeniører i det private lettere kan være deltage.

- Ingeniører i det private skal have mere opmærksomhed fra IDAs side.

-IDA skal sikre ingeniører ansat i det privates løn- og arbejdsvilkår bedre.

Historik

Ideen til listen opstod inden fusionen af de to ingeniørforeninger. Listen har lige siden talt de private ingeniørers sag. Listen har markeret sine synspunkter i mange enkeltsager i hovedbestyrelsen og er også blevet hørt, men ønsker at flytte IDAs fokus endnu mere.

Hvem

Alle kandidater fra Private Ingeniører – PI er ansat i det private erhvervsliv. Aldersspredningen er fra nye dimittender og opefter. Der er PI-kandidater i alle regioner.

Vision

Flere ingeniører i det private i IDAs besluttende organer og udvalg skal rette op på den demokratiske ubalance. Det giver IDA en skarpere profil og dermed mere indflydelse.

Flere virksomhedsgrupper vil øge antallet af IDA-medlemmer fra private virksomheder.

Flere lokale og regionale arrangementer, hvor virksomhedsgrupperne mødes på tværs.

Program

More power to engineers in the private sector.

Engineers in the private sector should have far more influence and enjoy better service. It will make IDA more powerful, says the Private Engineers’ List (PI.)

The Private Engineers’ List (PI) believe that publicly employed engineers have too much influence in IDA. As 60-80 per cent of IDA's members are employed in the private sector, a corresponding percentage of the members in IDA's committees and Main Board should come from the private sector. The list also wants IDA to focus its union and networking efforts on employees in the private sector and their everyday lives.

Key issues
-Engineers in the private sector should have more influence, as they constitute a large majority in IDA.

  • Fewer meetings during working hours, so engineers in the private sector can find it easier to attend.

- Engineers in the private sector need more attention from IDA.

- IDA must improve pay and working conditions better for engineers employed in the private sector.

History

The idea for the list came before the merger of the two engineers’ associations. Ever since, the list has protected the interests of engineers in the private sector. The list has made its voice heard in many individual cases with the main board, but wants to sharpen IDA's focus even more.

Who
All candidates from Private Engineers (PI) are employed in the private sector. The age ranges from new graduates and upwards. There are PI candidates in all regions.

Vision

More privately employed engineers in IDA's decision-making committees must correct the democratic imbalance. This gives IDA a sharper profile and allows for more influence.

An increase in corporations will increase the number of IDA members from private companies.

More local and regional events where corporations can meet across sectors.

Kandidater i