Annie Louise Tue Birkebæk

Liste Yngrelisten
Alder / Age 27
Arbejdssted / Workplace AlfaNordic Academy
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi
Hvem er jeg?
Jeg er 27 år og er færdiguddannet i januar 2018 som diplomingeniør i kemi og bioteknologi. Jeg sidder i regionsrådet Sjælland som direkte valgt. Jeg arbejder med projektledelse og har gjort det siden oktober 2018. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg går ind for mangfoldighed og ligestilling i IDA's politiske arbejde. Derfor synes jeg også at repræsentantskabet skal afspejle de medlemmer IDA har. Derfor skal der flere yngre ind, så gennemsnitsalderen kan mindskes og flere perspektiver kan belyses. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi jeg støtter Yngrelistens ambition om at få flere yngre medlemmer både i repræsentantskabet, men også i de regionale bestyrelser.
Who am I?
I am 27 years old and have graduated in January 2018 as a diploma engineer in chemistry and biotechnology. I sit in the regional council of Zealand as directly elected. I work with project management and have done so since October 2018.
Why am I a candidate?
I advocate diversity and equality in IDA's political work. Therefore, I also think that the Board of Representatives must reflect the members of IDA. Therefore, more young people need to be elected so that the average age can be reduced and more perspectives can be illuminated.
Why should you vote for me?
Because I support the Yngrelistens ambition to get more younger members both in the Board of Representatives, but also in the regional boards.

Kandidater i