Christina Cohr

Liste Yngrelisten
Alder / Age 49
Arbejdssted / Workplace FlowCon International ApS
Uddannelse / Education Eksportingeniør
Retning / Field Eksportingeniør, Eksport
Hvem er jeg?

Jeg er 49 år og uddannet eksportingeniør. Siden jeg blev færdig i 1995 har jeg arbejdet med teknisk salg og markedsføring både nationalt og internationalt og arbejder i dag som Chief Commercial Officer inden for HVAC ventiler med fokus på markedsføring, strategi, forretningsudvikling og ledelse. Derfor støtter jeg naturligt op omkring Yngrelisten, som siger ’Fokus på det globale arbejdsmarked’, SDG#17: ’Partnerskaber for handling’.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har været aktiv 8 år i IDA Sjællands regionsråd (både som formand og næstformand) og er stadig aktiv i 3 lokale enheder under IDA Sjælland – erhvervsudvalget, kvindeudvalget og Vestsjællands afdeling. De seneste 6 år har jeg siddet i Repræsentantskabet og er suppleant til IDA Privat’s bestyrelse. Derudover har jeg tidligere siddet 2 år i Vækstforum Sjælland for Akademikerne og siddet en periode i det politiske IDA kvindeudvalg. Men der er stadig arbejde at gøre for at sikre en mangfoldig ung forening.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for større IDA synlighed i regionerne og større regional synlighed på Kalvebod Brygge. Samtidig vil jeg støtte op om flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDA bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden. Yngrelisten siger: ’Flere aktive unge i IDA’, SDG #10: ’Mindre ulighed’.

Who am I?

I am 49 years old Export Engineer. Since I graduated in 1995, I have worked with technical sales and marketing both nationally and internationally and today I work as Chief Commercial Officer within the HVAC line of business where my focus is on marketing, strategy, business development and management.  Hence, I support Yngrelisten saying: ’Focus on the globale labour market’ supporting SDG#17: ’Partnerships for goals’.

Why am I a candidate?

I have been active for 8 years in IDA Zealand's regional council (both as chairman and vice-chairman) and am still active in 3 local units under IDA Zealand – i.e. the business committee, the women's committee and the Westzealand department. For the past 6 years I have been on the Board of Representatives and am an alternate member of IDA Private's board of directors. In addition, I have previously been 2 years on the Growth Forum Zealand for the Academics and sat for a period in the political IDA women's committee. But there is still work to be done to ensure a diverse young Association.

Why should you vote for me?

I will work for greater IDA visibility in the regions and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help to strengthen IDA for everyone now and in the future. Yngrelisten says: ’More young active in IDA’ supporting SDG #10: ’Reduced inequalities’.

Kandidater i