Kristian Petersen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 31
Arbejdssted / Workplace Vattenfall Vindkraft A/S
Uddannelse / Education Ph.D.
Retning / Field Projektleder
Hvem er jeg?

Jeg har været medlem af IDA siden jeg startede på SDU i Sønderborg i 2007 og blev færdig som civilingeniør i 2012. Dengang arbejdede jeg for IDA som studenter-repræsentant og sad med i diverse bestyrelser.

Jeg har altid været en flittig bruger af foreningen til kurser og sociale arrangementer. I 2010 blev jeg valgt ind i som  suppleant til repræsentantskabet for IDA, og jeg er stolt af at foreningen giver så meget indflydelse til medlemmerne.

Jeg har arbejdet for Vattenfall Vindkraft, først som Industri Ph.d. studerende og siden som projektleder. Jeg arbejder primært med driften af vindmøller og driver både små og store projekter.

Hvorfor stiller jeg op?
For at støtte den linje Yngrelisten står for i IDA. Jeg mener at Yngrelistens arbejde er vigtigt for at bevare IDA som en sund, moderne og mangfoldig forening.
Hvorfor skal man stemme på mig?

IDA  skal  møde  medlemmerne  hvor  de  er,  uanset  om  det  er  for  at  vedligeholde  faglige  kompetencer  eller  skabe  rammer  for  at  pleje  faglige  relationer.  Medlemmernes  behov  være  i  fokus,  og  samfundet  skal  kende  vores  standpunkt.  Dynamik,  gennemsigtighed  og  gennemslagskraft  er  vigtige  for  at  fastholde  IDAs  position  som  en  moderne  fagforening,  der  er  der  for  sine  medlemmer  i  enhver  fase  af  livet,  hvad  enten  det  er  som  studerende,  ansat,  forælder,  leder,  ledig,  pensionist,  you  name  it!  Det  betyder  også  at  vores  ressourcer  skal  bruges  bedst  muligt,  inklusive  vores  studiemedlemmer  og  netværket  af  IKKE-ingeniører,  som  alle  medlemmerne  tilsammen  har  adgang  til.  Vores  frivillige  er  en  kæmpe  ressource,  som  skal  have  de  bedste  betingelser  for  at  varetage  hvervet.  IDA  har  taget  et  vigtig  skridt  ved  at  binde  Vision  2025  op  på  FNs  verdensmål,  og  IDA  skal  fortsat  bruge  sin  position  som  teknologiens  stemme  nummer  et  til  at  sikre  gode  arbejdspladser  for  vores  medlemmer,  til  glæde  for  hele  Danmark.  IDA  skal  i  øvrigt  tegnes  af  en  repræsentativ  skare  af  medlemmerne,  så  medlemsdemokratiet  matcher  medlemmerne. 

Who am I?
I have been a member of IDA since I started at SDU in Sønderborg in 2007 and graduated as a civil engineer in 2012. At that time I worked for IDA as a student representative and sat on various boards.

I have always been a diligent user of the association for courses and social events. In 2010, I was elected as an alternate to the Board of Representatives of IDA, and I am proud that the association gives so much influence to the members.

I have worked for Vattenfall Vindkraft, first as Industrial Ph.d. student and then as project manager. I work primarily with the operation of wind turbines and run both small and large projects.
Why am I a candidate?
I believe there is still work to be done in ensuring a diverse modern and future proof IDA-association, and Yngrelisten plays a vital role in this.
Why should you vote for me?
IDA must meet the members where they are, whether it is to maintain professional competencies or create a framework for caring for professional relations. The needs of the members are in focus, and society must know our point of view. Dynamics, transparency and impact are important to maintain IDA's position as a modern union that exists for its members in every phase of life, whether as a student, employee, parent, leader, unemployed, retired, you name it! It also means that our resources must be used as effectively as possible, including our study members and the network of NON engineers to which all members have access. Our volunteers are a huge resource, which must have the best conditions to perform their duties. IDA has taken an important step by tying the Vision 2025 to the UN World Goal, and IDA will continue to use its position as the technology voice number one to ensure good jobs for our members, to the benefit of the whole of Denmark. In addition, IDA must be represented by a representative group of members, so that the member democracy matches the members.

Kandidater i