Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 32
Arbejdssted / Workplace COWI og Beskikket Censor i Ingeniøruddannelsernes Censorkorps
Uddannelse / Education Civilingeniør, Arkitektur & Design og Civilingeniør, Byggeledelse
Retning / Field Bygherrerådgiver / Project Manager
Hvem er jeg?

Til daglig er jeg bygherrerådgiver i COWI, hvor jeg arbejder med projektledelse af større byggerier. Derudover laver jeg ofte procesoptimering og brugerinddragelse. 

For mig er det vigtigt, at benytte min faglighed, menneskekendskab og sunde fornuft til at give brugere og medborgere den bedste løsning. Det er det, jeg mener ingeniører er eminente til.

Mine nuværende bestyrelsesposter i IDA:
 • IDAs Hovedbestyrelse (siddet i 3 år = en valgperiode)
 • IDAs Repræsentantskab (siddet 3 år = en valgperiode)
 • IDA Nord (regionsråd)
 • IDA BYG (landsdækkende)
 • Byggeteknisk gruppe (Nord)
 • Lederforum (Nord)
 • Formand for IDAs ad hoc udvalg for udarbejdelse af rapport om Fremtidens Transport (2017)
Jeg er godt inde i IDAs organisation og brænder for at give ingeniører de bedste muligheder for at få det arbejdsliv, de ønsker.

Jeg havde egentlig aldrig regnet med at blive ingeniør, da jeg matematik ikke ligefrem, var det jeg var bedst til. Jeg troede, at det kun handlede om matematik, men i dag ved jeg, at det også kan handle om mange andre ting.

Jeg er som person kreativ, initiativrig og elsker - ligesom mange ingeniører - at optimere. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg tog udfordringen med matematikken op - da den type ingeniør, jeg er i dag - også gør brug af mange andre discipliner og fag.

Privat:
Jeg bor i mit eget lille, gamle - men skønne - hus lige uden for Aalborg. Jeg er flyttet tilbage til den by, jeg voksede op i, og hele min familie bor i området omkring mig. Jeg har tre skønne nevøer - som er ret underholdende - og bor lige rundt om hjørnet. Jeg vild med at rejse, få frisk luft og at krølle sammen på sofaen med en god film. 

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg ønsker at: 
 • Være med til at opstille rammerne for at vores medlemmer har størst mulig glæde af IDA og virkelig benytter de mange tilbud foreningen har - altså bedre og mere overskuelig synlighed af produkter.
 • Bevare IDA som en stærk medspiller igennem ingeniørlivet - det vil sige tilbud fra foreningen, som giver mening uanset, hvor på arbejdsmarkedet man er.
 • Sikre medlemmerne en stærk organisation i ryggen.
 • Hvis man har problemer i sit arbejds- eller privatliv kan det gøre en kæmpe forskel, at man har en god faglig organisation bag sig, og ligeledes, at der er nogen, der kæmper politisk for ens vilkår, trivsel og interesser.
 • Sikre at foreningen forbliver veldrevet, og at pengene går til relevante medlemstilbud - om det så er billige forsikringer, faglige arrangementer, større konferencer eller en tur til koncert med ens fagfæller. Jeg mener, at alle de tilbud har en berettigelse, og at de styrker foreningen, sammenholdet, fagligheden og synligheden.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil kæmpe for, at IDA fortsætter med at være progressiv på områder omkring de gode vilkår i arbejdslivet.
Der skal være lige muligheder for alle IDAs medlemmer på arbejdsmarkedet, og rammerne skal være der for, at man kan være innovativ og fagligt dygtig i sin dagligdag.

Jeg mener, at for - at medlemmerne har de bedste muligheder - skal der være god moderne ledelse - dette skal IDA understøtte hos medlemmerne - også dem, der selv er ledere.
I min sidste valgperiode i Hovedbestyrelsen har jeg bl.a. være med til at udforme en ledelsespolitik, som danner IDAs officielle holdning til ledelse som disciplin.

Derudover mener jeg, at vi skal være synlige ude i regionerne og ikke mindst bevare de gode praktiske tilbud til medlemmerne: bl.a. forsikring, den gode rådgivning samt et kontingent til en overordentlig fin pris, når man sammenligner med lignende organisationer.

JEG HÅBER AT FÅ DIN STEMME TIL AT ARBEJDE FOR ET VISIONÆRT IDA.


Who am I?
On a daily basis, I am a Project Manager at COWI, where I work with project management of major buildings. In addition, I often make process optimization and user analyses.For me, it is important to use my professionalism, human knowledge and common sense to give users and consumers the best solution. That's what I think engineers are eminent at.
My current IDA board posts:IDA's Executive Board (3 years = one term)IDA's Board of Representatives (3 years = one term)IDA Nord (Regional Council)IDA BYG (nationwide)Construction group (North)Leadership Forum (Nord)Chairman of IDA's ad hoc committee for the preparation of report on Future Transport (2017)

I am well grounded in IDA's organization and passionate about giving engineers the best opportunities to get the work life they want.

I never really expected to be an engineer, since math was not exactly what I was best at. I thought it was only about mathematics, but today I know that it can also deal with many other things.

I am a creative, outgoing person - and like many engineers - i like to optimize. Therefore, I am really glad that I took up the challenge of mathematics - since the type of engineer I am today also uses many other disciplines and subjects.
Private:I live in my own small, old - but lovely - house just outside Aalborg. I have moved back to the city I grew up in and my whole family lives in the area around me. I have three wonderful nephews - who are quite entertaining - and live just around the corner. I love to travel, get fresh air and curl up on the couch to see a movie.

Why am I a candidate?
I wish to:Help set the framework for our members to have the greatest possible outcome from IDA and really use the many offers the association has - this means nettet and more visibility of our products.
Preserve IDA as a strong partner through engineering life - offers from the association that makes sense regardless of where in the labor market you are.
Secure members a strong organization.If you have problems in your work or private life, it can make a huge difference that you have a good professional organization behind you, and also that someone is fighting politically for one's terms, well-being and interests.

Ensure that the association remains well run and that the money goes to relevant membership offers - whether it is cheap insurance, professional events, major conferences or a trip to concert with one's peers. I believe that all of these offers are justified and that they strengthen the association, cohesion, professionalism and visibility.

Why should you vote for me?
I want to fight for IDA to continue to be progressive in areas around the good working conditions.There must be equal opportunities for all IDA's members in the labor market, and the framework must be there so that one can be innovative and professionally skilled in daily life.
I believe that - for the members to have the best opportunities - there must be good modern management - IDA must support this  among the members - even those who are  leaders themselves.

During my last term on the Main Board, I have helped shape a management policy that forms IDA's official position on management as a discipline.
In addition, I believe that we must be visible in the regions and, not least, maintain the good practical offers for the members: insurance, the good advice and a quota at an extremely good price when compared with similar organizations.
I HOPE TO GET YOUR VOTE TO WORK FOR A VISIONARY IDA.

Kandidater i