Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 35
Arbejdssted / Workplace LEGO System A/S
Uddannelse / Education Ph.D., Civilingeniør i Virksomhedssystemer
Hvem er jeg?
Jeg brænder for innovation og for at gøre en forskel for dansk industri. Derfor elsker jeg mit nuværende arbejde i LEGO Group, hvor jeg er en del af vores Industri 4.0 team, som arbejder med introduktion af den nyeste teknologi i vores produktion og forsyningskæde. I mit arbejde har jeg meget tæt samarbejde med flere danske universiteter, og jeg oplever at værdiskabelsen er størst, når vi samarbejder på tværs af organisationsgrænser og fagområder. Selvom jeg er specialist, så oplever jeg at en stor del af min rolle i det daglige omhandler ledelse. Både i netværket af samarbejdspartnere, men også i udviklingen af strategi og strategisk planlægning. Jeg ser ledelse som noget bredere end personaleledelse, og jeg mener at flere ledelsesaspekter er vigtige, for at lykkes med at skabe trivsel, motivation og produktivitet i hverdagen. Jeg bor i Børnenes hovedstad Billund med min mand og 2 børn, og jeg nyder at være en del af fællesskabet i en lille by, der har et stærkt internationalt miljø. I min fritid er jeg aktiv i gymnastikforeningen og prioriterer tiden med familien.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op fordi jeg ønsker at fortsætte mit virke i IDA, herunder særligt mit arbejde i uddannelses- og forskningsudvalget. I uddannelses- og forsknings-udvalget er jeg lige nu en aktiv fortaler for, at forskning i højere grad kan foregå på tværs af uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men også for at ingeniørkundskaber generelt styrkes i vores samfund blandt andet ved at blive en integreret del af pensum i folkeskolerne. 
Jeg holder af at være aktiv i IDA, fordi jeg oplever, at jeg gør en reel forskel for vores medlemmer, og det holder mig i gang. Jeg er meget taknemmelig for, at få lov til at bidrage til vores fællesskab.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil være din stemme i IDA for innovation og ledelse - særligt for et tæt samarbejde imellem det offentlige og industrien. 
Innovation udspringer ofte i iværksættermiljøer, og derfor er det særlig vigtigt, at vi i højere grad støtter iværksættere indenfor teknologi og innovation, så ideer kan trives og blive bragt hele vejen til værdiskabelse for samfundet. Her kan IDA spille en vigtig rolle i at bane vejen for en ny tilgang til iværksættermiljøerne. 
Ledelse i dag er meget mere end klassisk personaleledelse. Jeg ønsker, at vi i højere grad fokuserer på kvaliteten i innovation- og teknologi-ledelse, og på hvad der kræves for, at vi som ingeniører, cand. scienter og tekniske eksperter kan få success med vores aktiviteter, så vi i samarbejde når hele vejen fra ide til værdiskabelse.
Who am I?

I have a passion for innovation and for making a difference for Danish industry. That is why I love my current job at LEGO Group, where I am part of our Industry 4.0 team working on introduction of the newest technology in our production and supply chain. In my current job, I enjoy close collaboration with several Danish Universities, and to my experience value creation increases when we collaborate across organizational boundaries and fields. 

Even though I am a senior specialist, I still find that a large part of my role entails leadership. Both in leading our network of external partners but also in the co-creation of strategy and strategic planning. I see leadership as something much broader than people leadership, and I believe that several aspects of leadership are crucial for succeeding in creating motivation, satisfaction and productivity in practice.

I live in the capital of children Billund together with my husband and 2 children. I enjoy being part of the community in a small town that has a strong international environment. In my spare time, I am an active member in the gymnastics union in Billund and I prioritize time with my family. 

Why am I a candidate?

I am running as candidate because I would like to continue my work for IDA – especially my current position in the board for education and research. In the board for education and research, I am, among others, a strong supporter for extending and enabling research collaboration between public research institutions and industry, and also strengthening engineering in our society by integrating engineering as part of the curriculum in our schools. 

I love being an active member of IDA, and I truly experience that I can make a difference to our members, which is what keeps me motivated. I am very grateful for the opportunity to contribute to our unique and strong community. 

Why should you vote for me?

I will be your voice in IDA for innovation and leadership – especially for a strong collaboration between public research institutions and industry.

Innovation often evolves from start-up environments which is why it is especially important that we support entrepreneurs within technology and innovation, so ideas can flourish and brought all the way to value creation for our society. IDA has an important role to play in enabling a new approach to entrepreneurship in Denmark.

Leadership today is much more than traditional people leadership. I want us to focus to a larger extent on quality within innovation- and technology leadership and what is required from us as engineers and technical specialists to have success with our initiatives so that we together can lead successful value creation.  

Kandidater i