Louise Thomsen

Liste Yngrelisten
Alder / Age 36
Arbejdssted / Workplace Fischer Danmark
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Hvem er jeg?
Jeg har været medlem af IDA siden jeg startede på Ingeniørhøjskolen i Århus i 2006. I studietiden deltog jeg mest i arrangementer af social karakter, men har senere også fået øjnene op for det store katalog af kurser og faglige arrangementer der udbydes i IDA-regi. Jeg er aktiv i IDA-Østjylland på 4. år nu.
Hvorfor stiller jeg op?
IDA skal møde medlemmerne hvor de er, uanset om det er for at vedligeholde faglige kompetencer eller skabe rammer for at pleje faglige relationer. Medlemmernes behov skal være i fokus, og samfundet skal kende vores standpunkt.

Dynamik, gennemsigtighed og gennemslagskraft er vigtige for at fastholde IDAs position som en moderne fagforening, der er der for sine medlemmer i enhver fase af livet, hvad enten det er som studerende, ansat, forælder, leder, ledig, pensionist, mv.... Det betyder at vores ressourcer skal bruges bedst muligt, også for vores studiemedlemmer og netværket af IKKE-ingeniører. 

IDA har taget et vigtig skridt ved at binde Vision 2025 op på FNs verdensmål, og IDA skal fortsat bruge sin position som teknologiens stemme nummer et til at sikre gode arbejdspladser for vores medlemmer, til glæde for hele Danmark. IDA skal i øvrigt tegnes af en repræsentativ skare af medlemmerne, så medlemsdemokratiet matcher medlemmerne.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Nogle af Yngrelistens mærkesager til dette valg er:

  • Sænkning af dimittendledigheden blandt naturvidenskabelige og tekniske kandidater.
  • Mere fokus på det globale arbejdsmarked, både for udrejsende og tilkommende medlemmer.
  • Sikring af karrieudvikling så IDA’s medlemmer modtager kompetenceløft især i starten af karrieren.

Who am I?
I joined IDA in 2006 as 1st year student. As a student I used IDA primarily for social activities, but in recent years I have discovered the large number of educational and technical events that IDA offers as well.

Why am I a candidate?
IDA must be where the members are, whether it is to maintain professional competencies or create a framework for professional relations. The needs of the members must be in focus, and society must know our position.
It is importent to keep the organisation transperent and dynamic to maintain the position of IDA as a modern union, relevant for its members in every phase of their life, whether as a student, employee, parent, leader, unemployed or retired. This means that our resources must be used as well as possible for all our menbers, including students and the network of non-engineers.
IDA has taken an important step by tying Vision 2025 to the UN Sustainable Development Goals, and IDA will continue to use its position as the number one voice of technology to ensure good jobs for our members, to the benefit of the whole of Denmark.
In addition, the board of representatives in IDA schould matches the members to ensure the member democracy.
Why should you vote for me?
Some of the key issues for Yngrelisten are:
  • Lowering the level of unemployment among newly graduated scientific and technical candidates.
  • More focus on the global labor market, both for members living abroad and for members coming from other countries.
  • Career development, ensuring IDA members receive competence boost especially at the start of their careers.

Kandidater i