Normal fixed ida selvst ndige ingeni rer

Stillere

 • Morten Møller
 • Diego Gugliotta
 • Ulrik Danneskiold-Samsøe
 • Mette Heide
 • Peter Christian Engelhardt
 • Morten Jørgensen
 • Ganesh Ram
 • Niels Ole Vonsild
 • Lena Dyrdal Andersen
 • Michael Sørvin
 • Anders Niemann
 • Peter K. Føns
 • Jesper Kjeldal Pedersen
 • Selvstændige Ingeniører

  Listefører Michael Fahlgren
  Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
  Eksterne henvisninger
  Budskab

  Nystartede små og mellemstore virksomheder er innovative og driver ingeniørfaget og samfundet fremad. IDA skal gøre det let at starte egen virksomhed, også hvis det kun er på deltid.

  Message

  Newly-started small and medium-sized businesses are innovative and drive the engineering profession and society forward. IDA must make it easy to start your own business, even if it’s only part-time.

  Program

  Mere magt til de selvstændige

  Nystartede små og mellemstore virksomheder er innovative og driver teknik og naturvidenskab samt ingeniørfaget og samfundet fremad. IDA skal gøre det lettere at starte egen virksomhed, også hvis det kun er på deltid, lyder det fra Selvstændige ingeniørers liste.

  Innovation og nyskabelse kommer oftest fra mindre virksomheder, der tør dyrke de nye, skæve ideer. Mange IDA-medlemmer drømmer om at tage springet og starte egen virksomhed, men en alt for lille procentdel af dem finder rent faktisk pengene og modet. Her skal IDA endnu mere på banen med støtte, hjælp og vejledning, lyder det fra Selvstændige ingeniørers liste.

  I disse år ændrer arbejdsmarkedet sig med stor hast. Mange af IDAs medlemmer bliver såkaldte ”kombinatører,” der blander egen virksomhed, ofte inden for konsulentarbejde og rådgivning, med projekt- eller deltidsansættelser.

  Selvstændige ingeniørers liste går ind for, at IDA udvikler værktøjer til at håndtere kombinatørerne, så de asymmetriske ansættelser bliver en fordel for den enkelte – og for samfundet. Blot en enkelt succesfuld ingeniørvirksomhed kan skabe mange arbejdspladser på sigt. Og dermed vækst, indtjening og udvikling til gavn for os alle.

  Mærkesager

  - Skab optimale betingelser for, at IDAs medlemmer kan starte som selvstændige.

  - Udbyg netværk mellem selvstændige IDA-medlemmer, men også på tværs mellem selvstændige og ansatte IDA-medlemmer.

  - Gør det lettere for de små virksomheder at overleve. Praktisk hjælp til markedsføring, regnskab m.m. kan være livgivende i de første spæde år af en virksomheds liv.

  Historik

  Selvstændige ingeniørers liste blev etableret for ti år siden, fordi der var behov for at gøre en særlig indsats for denne betydelige gruppe af medlemmer. Siden har listen deltaget i arbejdet omkring det fagtekniske selskab IDA Selvstændige og har rejst de selvstændiges sag flest mulige steder i IDA, herunder i repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen. Listen stiller op i hele landet, og listen repræsenterer alle IDAs selvstændige, uanset om de er ingeniører, cand. scienter eller IT-uddannede.

  Vision

  IDAs selvstændige og ansatte skal arbejde bedre sammen politisk, da fremtidens IDA-medlem ofte vil skifte mellem de to roller. I første omgang kan det ske via et ‘Selvstændiges råd’ på linje med Ansattes Råd (AR).

  IDA skal være bedre til at håndtere kombinatører, der kombinerer projekt- eller deltidsansættelser med konsulentjob.

  IDA skal gå forrest i at etablere en iværksætterfond, der gør det lettere at skaffe kapital til nye, innovative virksomheder.

  Program

  More power to the independent.

  Newly-started small and medium-sized companies are innovative and drive technology and science as well as engineering and society forward. IDA must make it easier to start your own business, even if it is only part-time, says The Independent Engineers’ List.

  Innovation and ingenuity often come from smaller companies who dare to work on new and strange ideas. Many IDA members dream of taking the plunge and starting their own business, but too small a percentage of them actually find the money and courage to do so. Here, IDA has to appear on the scene with support, help and guidance, says the Independent Engineers’ List.

  These years, the labour market is changing rapidly. Many of IDA's members become so-called "combi-actors", who mix their own business, often within consultancy and counselling, with projects or part-time employment.

  The Independent Engineers’ List believes that IDA should develop tools to handle the combi-actors, so that the asymmetric appointments become an advantage for the individual - and for society. A single successful engineering company can create many jobs over time, thus generating growth, earnings and developments to benefit us all.

  Key issues
  - Create optimal conditions for IDA members to start up as self-employed.

  - Build networks between independent IDA members, but also cross-sectional networks between independents and employed IDA members.

  - Make it easier for small businesses to survive. Practical help with marketing, accounting etc. can be life-saving in the early years of a company's life.

   

  History
  The Independent Engineers’ List was established ten years ago because of the need to make a special effort for this significant group of members. Since then, the list has participated in the work on the specialist association IDA Independents and has raised the cause of the independents’ in the most places possible in IDA, including the Board of Representatives and the main board. The list is operating throughout the country, and the list represents all IDA's independents, regardless of whether they are engineers, cand.scients. or IT-educated.

  Vision
  IDA's independents as well as those employed must work better together politically, as the IDA member of the future will often switch between the two roles. Initially, this can be done via an ‘Independents’ Council’ in line with the Employee Council (AR).

  IDA must be better at dealing with so-called combi-actors that combine project or part-time work with consulting jobs.

  IDA must take the lead in establishing an entrepreneurial fund that makes it easier to raise capital for new, innovative companies.

  Kandidater i

  IDA Fyn
  Ingen kandidater fundet.
  IDA København
  Michael Fahlgren
  Knud Plesner
  Erik Friis-Madsen
  Stanley Dakin
  Ulrik Danneskiold-Samsøe
  IDA Nord
  Ingen kandidater fundet.
  IDA Nordsjælland
  Ingen kandidater fundet.
  IDA Østjylland
  Ingen kandidater fundet.
  IDA Sjælland
  Ingen kandidater fundet.
  IDA Syd
  Jacob Jacobsen
  Jens Vesterbæk
  IDA Vestjylland
  Ingen kandidater fundet.