Troels J. B. Richter

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 43
Arbejdssted / Workplace Maersk Line
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Civilingeniør, Transport & Logistik
Hvem er jeg?
Min mærkesag er, at IDA i størst mulig grad understøtter de privatansatte på deres arbejdsplads. Både i virksomheder med Virksomheds Grupper (VG) og Akademiker Klubber (AK) men især i virksomheder uden - så som min egen arbejdsplads. Og både ved at støtte op om etableringen af disse, men også gennem tilbud direkte fra IDA. For at kunne påvirke dette er jeg med i IDA Privats som suppleant, og der er også derfor, at jeg stiller op til repræsentantskabet.

Som tidligere tillidsrepræsentantsuppleant hos Banedanmark har jeg siddet i flere samarbejdsudvalg. Her har medarbejderside (akademikere, HK'er m.fl.) opnået gode resultater i tæt samarbejde med ledelsen - med fokus på fælles mål og interesser - imodsætning til skyttegravskrig mellem A- og B-siden.

Og som tidligere medlem af bestyrelsen af den lokale IDA fraktion på min gamle arbejdsplads, har jeg været med at genoplive aktiviteten i den lige som det er mit mål at oprette en AK på min nuværende arbejdsplads.
Hvorfor stiller jeg op?
IDA gør rigtig meget godt, men IDA kerneydelser til de privatansatte medlemmer skal blive bedre. For ansatte i virksomheder uden VG og AK skal IDAs fagforeningsdel være bedre kendt / mere til stede.

Da jeg selv blev ansat i en privat virksomhed uden VG / AK og uden en fagforeningskultur blev jeg skuffet over, hvor langt væk IDA var - det skal der ændres på, og dette er hvad jeg (også) arbejder på i IDA Privats bestyrelse.

Indenfor fagforeningsarbejdet har de offentlige arbejdspladser en klar overvægt pga. den offentlige overenskomst, hvilket også gør at bestyrelsen i Fagforeningslisten har en overvægt at offentlig ansatte medlemmer. Men vi må ikke glemme at vi er 80.000 privatansatte medlemmer i IDA - og for disse må IDA ikke (kun) være kendt som en forening, der sikrer billige forsikringer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fagforeningsarbejdet er en vigtig del af IDA, og det skal både dække det offentlige område samt det privat - både på arbejdspladser med overenskomst og uden og arbejdspladser med og uden VG/AK. Med en erfaring fra tillidsrepræsentantsystemet fra det offentlige, og nu ansat i det private, kender jeg til begge verdener. 

Min fokus er især på at sikre bedre tilbud til de privatansatte medlemmer, der arbejder i virksomheder, hvor der ikke er VG / AK.

Dialog og fælles forståelse om udgangspunkt, mål og retning er væsentlig for at opnå resultater. Og her gælder det om, at vi som medarbejdere står sammen og bakker op om fællesskabet, for det tror jeg på, at vi får mest ud af på sigt.

Resultater opnås ved at virksomhedsledelserne forstår, at vores ønsker også er i deres interesse. Og hellere samarbejde om at nå mål end, at stå udenfor i håb om, at det givere bedre resultater. Det er denne overbevisning om, at samarbejde og fællesskab giver de bedste resultater, som jeg vil kunne tage med i det nye repræsentantskab.
Who am I?
My main area of focus is to ensure that IDA has a higher focus on supporting members employed in the private sector. Both in companies with employ representation, but especially in companies without, such as my own place of work. This both in terms of supporting the establishment of local representation, but also through direct support from IDA.

As former substitute union representative at Rail Net Denmark, I have served in several Workers Councils. Here, employee representatives (representing academics, HKs and others) have achieved good results in close cooperation with management - focusing on our common goals and interests.

And as a member of the board of the local IDA branch in Rail Net Denmark, I have helped reviving the branch as well as it is my goal to create a local employee representation in my current workplace.
Why am I a candidate?
IDA is doing much very well, but the IDA core services to the privately-employed members should be better. For members employed in companies without employee representation, IDA's union offers must be better known / more present.

When I became employed in a prive sector company without employee representation and without a culture of representation, I became disappointed about how absent IDA was - this has to be changed, and this is what I (also) work on the board of IDA Private.

In the union branch of IDA, public sector employment has a clear overweight in focus due to collective agreements and the board of Fagforeningslisten also has an overweight of public sector employees. But we must not forget that we are 80,000 private employees in IDA, and for these, IDA must not (only) be known as an association providing cheap insurance.
Why should you vote for me?
The union branch is an important part of IDA, and this must cover both public sector and private sector - and both workplaces covered by collective agreements and without as well as with and without local employee representation.

With experience from the public sector union system and now employed in the private sector, I know both worlds. My focus is especially on ensuring better offers to members employed in the private sector working in companies, where there is no local employee representation.

Dialogue and common understanding of offset, goals and direction are essential for achieving results. And here it is essential that we as employees support the common interests, as I believe that this will give the best results in the long run. Results are achieved by management understanding that our requests are also in their interest.

It is with the belief that cooperation and community thinking gives the best results, that I am running for the new Board of Representatives.

Finally, IDA should be the obvious society for all Engineers employed in Denmark irrespective of nationality and country of origin.

Kandidater i