Ole Schultz

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 61
Arbejdssted / Workplace DTU Diplom
Uddannelse / Education Master
Retning / Field Datateknologi
Hvem er jeg?

Jeg arbejder som lektor på DTU Diplom - med programmering af mikrocontrollere og IOT for bæredygtighed

Interesserer mig for hvilke teknologiske muligheder der er for at fremme FN's 17 verdensmål og hvilke økonomiske modeller der kan afspejle det så udviklingen kan vendes til glæde for vores børn og deres børn.
Deltager i IDA regionale arbejde indenfor arbejdsvilkår - Kompetanceforum i København

Jeg er aktiv på - og formand for fagforeningslistens listeforening og med i Ansvarlig fremtid www.ansvarligfremtid.dk hvor jeg arbejder for at ISP ikke investerer i kul industrien/ fossile brændsler med tilhørende nfra struktur.

Jeg boer i rækkehus i Vanløse sammen med min dejlige kone og børn - der bliver tid til opladning med Yoga, løb rulleskøjtning og rulleski.
Vi har aldrig  haft bil har indtil nu haft et fantastisk liv uden det besvær. Børnene lærte at cykle til børnehave og skole


Hvorfor stiller jeg op?
Stiller op på fagforeningslisten fordi:
 • det er vigtig at IDA er en fagforening som understøtter organiserede løn og arbejdsforhold -
 • at Tillidsrepræsentanterne skal have god støtte fra IDA for at varetage vores interesser lokalt især i disse nedskæringstider
 • at IDA skal arbejde for at miljø og bæredygtighed fremmes i vores virke som ingeniør
 •  at der indføres bedre støtte til vores nyuddannede for at de hurtigt komme i arbejde
 • At IDA hjælper ledige til hurtigere at komme tilbage til arbejdsmarkedet
Hvorfor skal man stemme på mig?
For at jeg
 • kan arbejde for IDA bliver mere fagforening og yder mere støtte til arbejdsløse og vore TR'er samt søger for at der bliver flere organiserede arbejdspladser med overenskomst
 • kan arbejde for at IDA skærper den klimavenlige profil til gavn for vores børn
 •  kan arbejde for Fagforeningslisten synspunkter og politik bliver til virkelighed
Who am I?

I work as an associate professor at DTU Diploma - with programming of microcontrollers and IOT for sustainability Interested me in what technological possibilities are there to promote the UN's 17 world goals and what economic models can reflect it so that development can be turned into joy for our children and their children. Participates in IDA regional work within working conditions - Competence Forum in Copenhagen I am active at - and chairman of the trade union list list association and with in Responsible Future www.ansvarligfremtid.dk where I work to ensure that ISP does not invest in coal industry / fossil fuels with associated nfra structure.

I live in a townhouse in Vanløse together with my lovely wife and children - there will be time for relaxation with Yoga, running roller skiing and roller skating.
We use bikes as transport and we have never had a car so far had a great life without the hassle. The children learned to cycle to kindergarten and school
Why am I a candidate?
 • It is important that IDA is a union that supports organized pay and working conditions -
 • That the union representatives must receive good support from IDA in order to safeguard our interests locally, especially in these cut-off times
 • That IDA must work to promote the environment and sustainability in our work as an engineer
 • That better support is introduced for our members and new graduates to get them to qulified work quickly
 • That IDA helps unemployed people to a qaulified job without distrust and bureaucracy
 • That IDA is acting against cutting down taxes, wich results in poor education, research and not qulified staff for higher education
Why should you vote for me?
That I
 • can work for IDA become more trade union and provide more support for the unemployed and our TRs and seek for more organized workplaces with collective agreement
 • can work to make IDA sharpen the climate-friendly profile for the benefit of our children
 • can work for the  union list views and politics become reality

Kandidater i