Thomas Damkjær Petersen

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 63
Arbejdssted / Workplace Formand, Ingeniørforeningen IDA
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Bygning, med speciale i by- og trafikplanlægning
Hvem er jeg?

Jeg er formand for IDA og har været det siden maj 2016.

Før det var jeg medlem af Hovedbestyrelsen i IDA og har været det siden Fagforeningslisten fik valgt 6 personer ved valget i IDA i 2010. Fra 2013 blev jeg også medlem af forretningsudvalget.

Jeg var formand for de Offentligt ansatte ingeniører i DK - ca. 11.000 medlemmer af IDA fra 2010-2016. Jeg har været tilknyttet bestyrelsen på den ene eller anden måde gennem mere end 25 år.Jeg var Tillidsrepræsentant på min arbejdsplads, før jeg blev formand for IDA og var det i mere end 25 år. Jeg var næstformand i Movias Hovedudvalg, og har været det i godt 20 år. Jeg har, som IDAs repræsentant, været medlem af ACs offentlige forhandlingsudvalg fra 2000-2009 og igen fra september 2013-2016. Og der forhandlet de offentlige overenskomster på IDAs vegne i 2002, 2005, 2008 og 2015.

Jeg var IDAs repræsentant i pensionskassen DIP fra 2015-2016.

Jeg er medlem af ACs bestyrelse.

Fra 4. januar 2019 er jeg formand for Akademikernes A-kasse.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op som formandskandidat, og vil gerne fortsætte det gode arbejde som Hovebestyrelsen har leveret de seneste tre år. Vi har fået vedtaget en Vision 2025 for IDA: IDA - et fællesskab der realiserer potentialet i teknologi og viden.

Jeg vil omsætte visionen til virkelighed og vi er godt på vej! Arbejdet med Engineer the Future skal fortsætte, der er brug for flere unge på ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser.

IDA skal være teknologiens stemme nummer 1, og have endnu mere indflydelse.

IDA skal fortsat bygge sin vision på FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg tror på at fællesskab gør stærk, og derfor har Fagforeningslisten arbejdet for at fastholde det stærke fællesskab i AC, senest ved de offentlige overenskomster i foråret 2018.

Jeg tror på at solidaritet og fællesskab går forud for egoisme og individ. Jeg vil slås for dem, der har vanskeligt ved at have overskud til selv at tage kampen op mod overmagten.

Jeg går altid efter resultater, og derfor har Fagforeningslisten bidraget til IDAs udvikling.  Fagforeningslisten har stået bag alle budgetter siden vi kom med i Hovebestyrelsen.

Jeg har politisk erfaring som formand for den landsdækkende organisation Skole og Forældre fra1998-2008.Den erfaring har jeg brugt i mit arbejde i IDA.

Who am I?
I am president of IDA and have been there since May 2016. Prior to that, I was a member of the IDA Executive Board and have been there since the trade union list had elected 6 people at the IDA election in 2010.
From 2013 I also became a member of the executive committee. I was the chairman of the sektion for public engineers in DK - approx. 11,000 members of IDA from 2010-2016. I have been affiliated with the board in one way or another for more than 25 years. I was a shop steward at my workplace before I became chairman of IDA and was there for more than 25 years. I was Vice Chairman of Movia's Main Committee, and have been there for over 20 years. As IDA's representative, I have been a member of AC's public negotiating committee from 2000-2009 and again from September 2013-2016. And the public agreements negotiated on IDA's behalf in 2002, 2005, 2008 and 2015. I was IDA's representative in the pension fund DIP from 2015-2016. I am a member of AC's Board of Directors. From January 4, 2019, I became chairman of the Academics unemployment insurance fund.
Why am I a candidate?
I will be the chairman of the board, and I would like to continue the good work that the main board has delivered over the past three years.
We have adopted a Vision 2025 for IDA: IDA - a community that realizes the potential of technology and knowledge.I want to turn the vision into reality and we are well on the way! The work with Engineer the Future will continue, which will require more young people in engineering and science education. IDA must be the voice of technology number 1 and have even more influence. IDA will continue to build its vision on the UN's 17 goals for a sustainable development of the world.
Why should you vote for me?

I believe that community makes strong, and therefore the union list has worked to maintain the strong community in AC, most recently at the public agreements in spring 2018.

I believe that solidarity and fellowship precedes selfishness and individuality. I want to fight for those who have a hard time gaining the power to take on the power of self.

I always go for results, and therefore the trade union list has contributed to IDA's development. The trade union list has been behind all budgets since we joined the Main Board.

I have political experience as chairman of the nationwide organization School and Parents from 1998-2008. I have used the experience in my work at IDA.

Kandidater i