Juliane Marie Neiiendam

List Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 46
Arbejdssted / Workplace IDA INGENIØRFORENINGEN I DANMARK
Uddannelse / Education Civilingeniør og MBA
Retning / Field Civilingeniør, Elektronik, Stærk- og Svagstrøm
Hvem er jeg?

Jeg har de sidste 3 år været formand for Ansattes Råd (AR) i IDA og er dermed Ingeniørforeningen IDAs talerør på det arbejdsmarkedspolitiske område, arbejdsmiljø området og indenfor mangfoldighed og ligestilling. Måske du har set mig i avisen eller på nyhederne?

Jeg har en passion for trivsel, motivation, tværgående samarbejde og at gøre en positiv forskel for vores medlemmer.

Jeg sidder derfor også i Arbejdsmiljørådet, i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bestyrelse, i Kvinderådets bestyrelse, i forhandlingsfællesskabets repræsentantskab, i A-kassens repræsentantskab og i vækst og beskæftigelsesudvalget under Akademikerne, og mm.

Jeg har tidligere været formand for IDA lederforum i København og formand for lønstatistik udvalget, der hvert år laver to af IDAs medlemmers mest benyttede redskaber, - nemlig lønberegneren og lønstatistikken.

Arbejdsmæssigt har jeg 17 års leder erfaring fra det private arbejdsmarked og er pt både ansat og selvstændig.

Se mere om min baggrund her: https://www.linkedin.com/in/juliane/

Hvorfor stiller jeg op?

IDA skal være en dynamisk organisation, der følger og støtter op om alle vores medlemmer, uanset hvor på arbejdsmarkedet de er.

Det er vigtigt at IDA sætter fokus på gode rammer for arbejdslivet. Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation.

Jeg er en ildsjæl, og IDA har brug for ildsjæle, der går op i tværgående samarbejde, vidensdeling, involvering, åbenhed og synlighed. Samt i at levere resultater.

- Jeg vil gerne kæmpe for at alle IDAs medlemmer får gode rammer for deres arbejdsliv.

- Jeg vil gerne være med til at sikre at IDA er synlig og kendt i pressen for at vores medlemmer er en helt essentiel byggesten til at sikre vækst i Danmark.

- Jeg vil gerne sikre et stærkt regionalt og tværfagligt samarbejde både internt i IDA og overfor Industrien, interesseorganisationer og resten af fagbevægelsen.

- Og så vil jeg gerne være med til at sikre at IDA udvikler sig og til hver en tid leverer resultater til glæde for vores medlemmer.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg er passioneret omkring hvad jeg laver, og jeg vil meget gerne fortsat have muligheden for at gøre en forskel for IDAs medlemmer. Det kræver at du stemmer på mig!

Jeg har i den forgangne periode leveret mange resultater til glæde for vores medlemmer, og finder det vigtigt at du stemmer på en person, der vitterligt vil lægge en indsats til fordel for dig!

IDAs poltikker skal være klart defineret og synlige for vores medlemmer. Jeg har derfor været med til at udvikle dem (vi har lavet 6 nye i den forgangne periode) og sikre at du kan finde dem! Se her, nederst på siden:  https://ida.dk/content/ansattes-raad

IDA skal udøve indflydelse på resten af fagbevægelsen og gå forrest i pressen om vores mærkesager. Et eksempel er det samarbejde IDA fik op at stå med 37 andre fagforeninger i forbindelse med d. 8 marts sidste år omkring bekæmpelse af ulige løn.

Politikerne i Danmark skal udfordres og påvirkes til at lave en lovgivning der giver mening for vores medlemmer. Eksempler er mulighed for globalisering uden at straffe vores medlemmer (dagpengereglerne), lettere muligheder for iværksætteri, og kampen for at vores medlemmer også kan få adgang til VEU midler og efteruddannelse.

IDA skal gå forrest og italesætte unfair behandling på arbejdspladsen. Vi skal give plads til mangfoldighed og fremme arbejdsglæde hos medlemmerne. Begge dele giver bedre bundlinje resultater! Så hjælp mig med at bekæmpe årsagerne til stress, beskytte whistleblowere, og give vores medlemmer den støtte der skal til for at få et godt arbejdsliv.

Jeg står for:

-Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.

-Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.

-Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører

Who am I?

For the last three years, I have been Chairman of the Committee of Labour Affairs in IDA. This role encompasses being IDA's spokesperson in the field of labour market policy, work environment policy, diversity and equality. Maybe you've seen me in the newspaper or on the news?

I have a passion for employee well-being and motivation, interdisciplinary collaboration, and making a positive difference for our members.

Thus, I am also in the Danish Working Environment Council, on the board for Labor Market Insurance, on the board of the Women's Council in Denmark, on the board of the Growth and Employment Committee of Academics, and much more.

I have previously chaired the IDA Leadership Forum in Copenhagen and I have been chairman of the Payroll Statistics Committee, which each year makes two of the most used tools in IDA: the salary calculator and salary statistics.

I have 17 years of managerial experience from the private market and I am currently both employed and self-employed.

See more about my background here: https://www.linkedin.com/in/juliane/

Why am I a candidate?

IDA should be a dynamic organization that follows and supports all our members, no matter their position or status in the labour market.

It is important that IDA focuses on a good framework for a working life. Well-being and good leadership create greater job satisfaction, better bottom-line results and energy for innovation.

IDA needs enthusiastic and passionate people like me who care about collaboration, knowledge sharing, involvement, openness and visibility. As well as in delivering results.

- I want to fight to ensure that all IDAs members have a good framework for their working lives.

- I would like to help ensure that IDA is visible and well known in the press promoting our members as an essential building block to ensure growth in Denmark.

- I would like to ensure strong regional and interdisciplinary cooperation both internally within IDA and towards the industry, interest groups and the rest of the trade union movement.

- And finally, I want to help ensure that IDA develops and always delivers results for the benefit of our members.

Why should you vote for me?

I am whole-heartedly engaged in what I do, and I would very much like to continue to have the opportunity to make a difference for the members of IDA. Help me by voting for me!

During the current term, I have delivered many results to the benefit of our members and I believe it is important that you vote for someone who will truly put in an effort in favor of you!

IDA's policies must be clearly defined and visible to our members. I have therefore helped to develop 6 new policies and made sure that you can find them! See them at the bottom of this page: https://ida.dk/content/ansattes-raad.

IDA must exert influence on the rest of the trade union movement and lead in the media on our key issues. For example, on March 8th last year, IDA initiated and drove a large collaboration with 37 other unions in connection with combating unequal pay.

Politicians in Denmark must be challenged and influenced to make legislation that makes sense to our members. Examples include the possibility of globalization without penalizing our members (unemployment benefit rules), easier entrepreneurial opportunities, and the struggle for our members to also have access to VEU funds and further training.

IDA must take the lead to combat unfair treatment in the workplace. We must make room for diversity and promote job satisfaction among members. Both provide better bottom-line results! So help me fight the causes of stress, protect whistle-blowers and give our members the support they need to get a good working life.

I stand for:

- Equal opportunities and equal conditions for all: diversity strengthens growth.

- Modern leadership is relevant for everyone: collaboration and sharing knowledge leads to better well-being.

- Innovation and well-being go hand in hand: well-functioning employees are better innovators.