Malene Vested

List Yngrelisten
Alder / Age 29
Arbejdssted / Workplace DTU Mekanik
Uddannelse / Education Cand.scient.techn.
Retning / Field Energi & Miljø
Who am I?
In the last year, I have been involved in student politics, among other things through The Green Student Movement and in collaboration with the Danish Students' Joint Council. Through my student political work, I have become aware of IDA's political work, which is looking forward to engaging me in now that I have almost finished my PhD studies.
I am interested in cross-collaboration, job satisfaction and in representing the younger members of IDA, including newly graduated.
Through the student political work, I have, among other things, arranged a debate event for ethical research and helped to start up the Green Student Movement.

I am currently working as a PhD student at DTU Mechanics, where I research offshore wind energy. When the PhD program is completed in June 2019, I expect to search for other pastures outside DTU. Educationally, I am a bachelor of physics from the University of Copenhagen and a graduate in wind energy from DTU.
Why am I a candidate?
It is important that IDA's Board of Representatives reflects IDA's members. I therefore ask because I would like to represent the younger voices in IDA. With my educational background from physics at the University of Copenhagen, I will also do my best to represent Cand.Scients of IDA.
Why should you vote for me?
I would like to work to ensure that IDA's members have a good working life, including striving for a good mental work environment and a good balance between work and leisure. As a PhD student, I know the importance of having a good framework for managing stress among employees. This is just one of many aspects of the mental work environment that I am interested in.
I think IDA should promote gender equality. It is fundamentally unfair that female IDA members pay a lower wage than their male counterparts, and remarkably this difference has remained unchanged over the last ten years. IDA's wage statistics from 2015 show that the adjusted pay gap is 4.3%, corresponding to men earning DKK 2300 more per month than their female colleagues. I believe that it is the task of IDA to support the female members, so that the pay gap between the sexes is closed.
I would like to help strengthen IDA's professional communities. IDA's members have a broad knowledge, which only becomes even stronger because the wise heads join forces, for example, to draw up recommendations within their field. We must also bear in mind that the technological inventions must go hand in hand with ethical considerations, so that we always ensure that new technical solutions are beneficial to the society in which they are to function. The specialized technical communities are also ready to take the ethical discussions that accompany the technical specialties.
Hvem er jeg?
Jeg har det sidste år engageret mig i studenterpolitik blandt andet igennem Den Grønne Studenterbevægelse og i samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd. Igennem mit studenterpolitiske virke er jeg blevet opmærksom på IDAs politiske arbejde, som ser frem til at engangere mig i, nu hvor jeg er næsten færdig med mit PhD-studie.

Jeg er interesseret i samarbejde på tværs, trivsel på arbejdspladsen og i at repræsentere de yngre medlemmer af IDA, deriblandt dimmitender.

Igennem det studenterpolitiske arbejde har jeg blandt andet arrangeret et debatarrangement for etisk forskning og været med til at starte Den Grønne Studenterbevægelse op.Jeg brænder for den grønne omstilling og for hvordan IDA's medlemmers interesserer bedst nu og på fremtidens arbejdsmarked.


Jeg arbejder idag som PhD-studerende ved DTU Mekanik, hvor jeg forsker i offshore vindenergi. Når PhD-studiet er færdigt i juni 2019 forventer jeg at søge mod andre græsgange udenfor DTU. Uddannelsesmæssigt er jeg bachelor i fysik fra KU og kandidat i vindenergi fra DTU.
Hvorfor stiller jeg op?
Det er vigtigt at IDA's repræsentantskab afspejler IDAs medlemmer. Jeg stiller derfor op fordi jeg gerne vil repræsentere de yngre stemmer i IDA. Med min uddannelsesmæssige baggrund fra fysik på KU vil jeg også gøre mit bedste for at repræsentere Cand. Scient.'erne i IDA.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil gerne arbejde for at IDAs medlemmer har et godt arbejdsliv, deriblandt at der tilstræbes et godt psykisk arbejdsmiljø og en god balance mellem arbejde og fritid. Som PhD-studerende kender jeg selv vigtigheden af, at der er gode rammer for håndtering af stress blandt medarbejdere. Dette er blot et af mange aspekter af det psykiske arbejdsmiljø, som jeg interesserer mig for.

Jeg mener, at IDA skal fremme ligestilling mellem kønnene. Det er grundlæggende uretfærdigt at de kvindelige medlemmer i IDA betales en lavere løn end deres mandlige kolleger, og bemærkelsesværdigt at denne forskel har været uforandret de sidste ti år. IDAs lønstatistiker fra 2015 viser at den korrigerede lønforskel er 4.3%, svarende til at mænd tjener 2300kr mere pr måned end deres kvindelige kolleger. Jeg mener, at det er IDAs opgave at understøtte de kvindelige medlemmer, sådan at løngabet mellem kønnene lukkes.

Jeg vil gerne være med til at IDAs faglige fællesskaber styrkes. IDAs medlemmer råder over en bred viden, som kun bliver endnu stærkere af, at de kloge hoveder slår sig sammen om eksempelvis at udarbejde anbefalinger indenfor deres fagområde. Vi skal også huske på at de teknologiske opfindelser skal gå hånd i hånd med etiske overvejelser, sådan at vi altid sikrer at nye tekniske løsninger er til gavn for det samfund, de skal fungere i. De fagtekniske fællesskaber er oplagte til også at tage de etiske diskussioner, som følger med de tekniske specialer.