Normal fixed logo square

Stillere

Ingen stillere

Innovation, Trivsel og Moderne ledelse

Listefører Juliane Marie Neiiendam
Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Selvstændige Ingeniørers liste
Eksterne henvisninger
Budskab

Bedre rammer for arbejdslivet. Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation. Vi står for faglig stolthed og trivsel for alle IDAs medlemmer.

Message

Our list works for a better framework for IDA members' working life. Well-being and good leadership lead to greater job satisfaction, better bottom-line results and energy for innovation. We stand for professional pride and well-being for all IDA members.

Program

Faglig stolthed og trivsel for IDAs medlemmer

Listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse arbejder for bedre rammer for IDA-medlemmernes arbejdsliv, fordi trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde og overskud til innovation. Og dermed bedre livskvalitet for den enkelte.

Listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse vil tage kampen op mod den udbredte tendens til stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, der påvirker IDAs medlemmer. Det skal ske både gennem uddannelse og lobbyisme. IDA skal sætte den nationale dagsorden i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Mærkesager

- Lige muligheder og lige vilkår for alle: Mangfoldighed styrker væksten.

- Moderne ledelse er relevant for alle: Samarbejde og vidensdeling giver bedre trivsel.

- Innovation og trivsel går hånd i hånd: Velfungerende medarbejdere er bedre innovatører

Historik

Vi er en række IDA-medlemmer, der undrede os over, at der manglede en tværgående liste, som fulgte medlemmet frem for medlemmets ansættelsesforhold. Da moderne ledelse efter vores mening også handler om projektledelse, selvledelse og kommunikation med ledelsen, er vores tilbud bredt rettet: Listen er for alle IDA-medlemmer uanset alder, etnicitet og uddannelse, uanset om de er selvstændige, projektledere, personaleledere eller menige ansatte. Vi appellerer til alle faggrupper, der ønsker at sætte fokus på vores faglige stolthed, en værdig behandling af alle og dermed et godt arbejdsliv.

Hvem

Vi er bredt repræsenteret i alle landets regioner og har såvel nuværende som tidligere IDA-hovedbestyrelsesmedlemmer på listen. Vi er bredt funderet i IDAs mange udvalg. Vores kandidatliste er et miks af erfarne IDA-politikere og nye, friske folk. Alle sammen brænder for at gøre en forskel.

Vision

IDA skal vokse i størrelse og indflydelse. Om tre til fem år skal IDA være dobbelt så stor som i dag.

IDAs medlemmer skal anerkendes for at være gode ledere og fantastiske innovatører.

IDA skal tilbyde lederudvikling til medlemmerne, særligt for at gøre dem bedre til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø til glæde for alle medarbejderne.

IDA skal påvirke samfundet til at tage fat i stressproblemer og problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø.

IDA skal gå forrest med kønsmæssig, etnisk og religiøs mangfoldighed - vi skal have bragt alle med kompetencer i spil.

Program

Professional pride and well-being for IDA's members

The list for Innovation, Well-being and Modern Leadership works for a better framework for IDA members' working life. Well-being and good leadership lead to greater job satisfaction, better bottom-line results and energy for innovation. We stand for professional pride and well-being for all IDA members.

We will fight against the widespread tendency for stress and psychologically bad work environments that affect IDA members. This must be done through both education and lobbying. IDA must set the national agenda in the fight for a healthier mental work environment.

Key issues

- Equal opportunities and equal conditions for all: diversity strengthens growth.

- Modern leadership is relevant for everyone: collaboration and sharing knowledge leads to better well-being.

- Innovation and well-being go hand in hand: well-functioning employees are better innovators.

History
We are a group of IDA members who wondered why there was no broad focused list that represented the member rather than the member's form of employment. In our opinion, modern leadership is also about project management, self-management and communication with management. Thus our vision is broadly focused: Our list is for all IDA members regardless of age, ethnicity and education, whether they are self-employed, project managers, personnel managers or employees. We appeal to all professional groups who want to focus on our professional pride, a dignified treatment of everyone and thereby a good working life.

Who
We are widely represented in all of the country's regions and have both current and former IDA main board members on the list. We are broadly represented in IDA's many committees. Our candidate list is a mix of experienced IDA politicians and new, fresh faces. Everyone is passionate about making a difference.

Vision
IDA must grow in size as well as influence. In three to five years, IDA should be twice the size it is today.

IDA's members should be recognized for being good leaders and fantastic innovators..

IDA should offer leadership development to its members, in particular to make them better at creating a healthy work environment for the benefit of all employees.

IDA must influence society to address problems with stress and a poor mental work environment.

IDA must lead the way with gender, ethnic and religious diversity - we must bring everyone’s competences into play.

Kandidater i