Normal fixed ffl fairforhold

Stillere

 • Malene Matthison-Hansen
 • Anders Vive Nielsen
 • ¨Dan D Christensen
 • Thomas Damkjær Peteren
 • Catharina Palbo
 • Henrik Radmer Rasmussen
 • Fagforeningslisten

  Listefører Thomas Damkjær Petersen
  Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
  Eksterne henvisninger
  Budskab

  Det skal give mening at gå på arbejde, og alle skal have fair løn- og arbejdsforhold. Vi kæmper for disse klassiske krav, også for IDA-medlemmer i projektansættelser og atypiske ansættelser.

  Message

  Work should provide meaning, and everyone must have fair pay and good working conditions. We are fighting for these classic demands, including for IDA members in project appointments and atypical employment forms.

  Program

  Fair forhold, tak!

  Det skal give mening at gå på arbejde, og som medarbejder skal man have rimelige løn- og arbejdsforhold. Fagforeningslisten kæmper for disse klassiske krav, også for IDA-medlemmer med projektansættelser og atypiske ansættelser.

  Fagforeningslistens mål er at sikre IDA-medlemmers vilkår på et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling. Uanset ansættelsesform, og om man er privat eller offentligt ansat, har man krav på tryghed, ordentlig løn og gode arbejdsforhold. IDAs medlemmer skal være stolte af, at de som teknologiske eksperter påvirker samfundsudviklingen i forhold til udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det kræver ro og stabilitet snarere end stress og pres i hverdagen.

  Mærkesager

  -IDA skal være en stærk fagforening, der støtter det enkelte medlem.

  -IDA skal arbejde for solidaritet og fællesskab, både mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.

  -IDA skal sikre ordentlige ansættelsesforhold for IDA-medlemmer, også på fremtidens arbejdsmarked.

  -IDAs medlemmer kan og skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling, og derfor skal IDA have fokus på FN’s bæredygtighedsmål.

  Historik

  Fagforeningslisten blev dannet i 2008 i protest mod, at IDA meldte sig ud af Akademikerne (tidligere AC) samt mod den udemokratiske proces, der lå forud. Listens initiativtagere ønskede at styrke IDA som fagforening og slå et slag for værdier som fællesskab og solidaritet blandt ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede. Listen satte fokus på tillidsrepræsentantarbejde, overenskomstforhandlinger, politisk samarbejde med andre fagforeninger samt profilering over for Folketingets politikere.

  Hvem

  Fagforeningslisten har en stærk lokal forankring og er repræsenteret i IDAs udvalg og politiske organer. Listen har haft formandsposten i den forløbne periode og har således erfaring med at få IDAs overordnede strategi afstemt med det daglige, lokale arbejde. Fagforeningslisten ønsker, at IDA støtter medlemmerne i alle livets faser: studerende, nyuddannede, arbejdsløse, i arbejdslivet og som pensionister.

  Vision

  IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger, herunder overenskomster og lønsikring.

  Medlemmer, som arbejder i atypiske ansættelser, skal være sikret på linje med traditionelt ansatte. IDA må derfor både rådgive individuelle medlemmer og påvirke arbejdsmarkedet.

  IDAs retning som landspolitisk stemme skal fortsætte sammen med dedikationen til FN’s verdensmål.

  Program

  Fair conditions, please!

  Work should provide meaning, and everyone must have fair pay and good working conditions. We are fighting for these classic demands, including for IDA members in project appointments and atypical employment forms.

  The Union list's goal is to secure the working conditions of IDA members in a labour market that is developing rapidly. Regardless of the form of employment, and whether you are a private or public employee, you are entitled to security, proper pay and good working conditions. IDA's members should be proud that as technological experts, they affect the development of society in relation to the challenges of climate change and sustainability. This requires calm and stability rather than stress and pressure in everyday life.

  Key Issues

  - IDA must be a strong union that supports each individual member.

  -IDA must work for solidarity and a sense of community, both between IDA's members and in relation to other professional groups.

  -IDA must ensure proper employment conditions for IDA members, also in the future labour market.

  -IDA members can and must ensure sustainable social development, and therefore IDA must focus on the UN's Sustainable Development Goals.

   

   

   

  History
  The Union List was formed in 2008 as a protest against IDA leaving the Academics (formerly AC) and the undemocratic process that preceded it. The list's initiators wanted to strengthen IDA as a union and fight for values such as a sense of community and solidarity among engineers and scientists. The list focused on the work of the shop stewards, collective bargaining, political cooperation with other unions as well as making the union’s work known to the politicians of the Danish parliament.

  Who
  The Union List has a strong local base and is represented in IDA's committees and political bodies. The list has held the position of chairman during the last term and thus has experience of getting IDA's overall strategy aligned with the daily local work. The Union List wants IDA to support its members in all phases of life: students, graduates, during work life and seniors.

  Vision
  IDA must work for good conditions in the labour market, a good working environment and strengthening the value of its members, especially through collective solutions including collective agreements and wage insurance.

  Members who work in atypical forms of employment must be secured in line with traditional employees. IDA must therefore advise individual members and influence the labour market.

  IDA's direction as a national political voice must continue along with the dedication to the UN's Sustainable Development Goals.

  Kandidater i